Maatregelen COVID-19

De COVID-19-epidemie heeft een belangrijke impact op de subsidies.  In deze tabel nemen wij de verschillende maatregelen op die door de verschillende subsidiërende instanties beslist werden.

BHG


Brussel Plaatselijke Besturen

* Driejarige ontwikkelingsdotatie (2019-2021) : project-oproep REG 19-21
De deadline voor het indienen van projectvoorstellen werd verlengd tot 15 juli 2020 (cf. fiche).

* Professionele inschakeling van jonge stagiairs uit instel-lingen voor alternerend onderwijs bij de gemeentebesturen
Voor de periode van 17.03.2020 tot 31.08.2020 kan de minimum-duur van 6 maanden ingekort worden voor het schooljaar 2019-20 vanwege de coronavirus Covid-19 epidemie (cf. besluit in de fiche).


* Herwaardering loonschalen (cf. fiche) : de invoeringsdatum voor de bewijsstukken, initieel voorzien voor 31 mei, werd verlengd tot 15 juli. De documenten mogen alleen per e-mail overgemaakt worden (info BPB).

* Verlenging van de indieningsdata tot 2 juni voor :
- de aanvraagdossiers in het kader van volgende oproepen :
  . Gemeentelijke buurtsportinfrastructuur
  . Gelijke kansen en diversiteit
  . Investeringen van algemeen belang – Bijdrage aan REG
    (DOD 2019-2021) : projectoproep REG 19-21
- de bewijsstukken voor subsidieaanvragen m.b.t. :
  . Statutariseringsbeleid van de agenten bij de plaatselijke besturen
  . Gelijke kansen en diversiteit (supra)
  . Bijstand aan migranten, daklozen, zgn. “Roma” en woonwagen-
    bewoners

Info : site BPB.


22.05.2020
05.05.2020

23.04.2020
20.03.2020
Brussel Veiligheid en Preventie (BVP)
Betreffende het Globaal Veiligheids- en Preventieplan (GVPP 2017-2020) : de projectoproep voor 2020 is enkel bestemd voor de laureaten in 2018 en 2019 (cf. bericht in de fiche).
14.05.2020
Brussel Mobiliteit
* Bijkomende deadlines voor de « Duurzame mobiliteitsprojecten » :
   21 augustus 2020 en 7 september 2020 (cf. agenda oproepen).

* Bijkomende deadline voor de « Duurzame mobiliteitsprojecten » :
   29 juni 2020.

* Verlenging deadline tot 29 mei voor volgende oproepen :
   - Week van de Mobiliteit
   - Naar school zonder auto

19.05.2020


26.03.2020


25.03.2020
Leefmilieu Brussel
* Rubriek COVID-19
Cf. raadgevingen, inlichtingen en maatregelen voor alle betrokken thema’s.


* Betreffende de energiepremies (cf. fiche) :
- nieuwe dossiers of bijkomende informatie moeten via het platform
  IRISbox of per email ingediend worden
- elk nieuw dossier waarvan de deadline later is dans 15/03/2020
  wordt met 2 maanden verlengd
Meer info : www.leefmilieu.brussels

e-news
mei 202014.04.2020
Brussel Economie en Werkgelegenheid

* Culturele en creatieve sector:
- eenmalige gewestelijke sectorpremie van 2.000 euro voor alle
  culturele en creatieve organisaties
- uitzonderlijke steun van max 1.500 voor de cultuurwerkers
Info : PB 14.05.2020

* Maatregelen inzake tewerkstelling, socioprofessionele inschakeling en sociale economie :
- een mechanisme ter versoepeling van de voorwaarden om het
  bedrag voor de financiering van de sociale inschakelingsonder-
  nemingen te bepalen
- de automatische verlenging van de “Activa”-steun, wanneer de
  werknemer die deze steun geniet, tijdelijk werkloos werd gesteld
- de mogelijkheid die de jongere geboden wordt om een nieuwe
  First-stage te beginnen
- premies om de alternerende opleiding te stimuleren
- …
Besluit van bijzondere machten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/018 van 07.05.2020 betreffende de diverse bepalingen inzake tewerkstelling en socioprofessionele inschakeling, met inbegrip van de sociale economie (B.S., 13.05.2020) – Inforum nr 336084

* Sociale en democratische ondernemingen

De minister verleent een eenmalige premie van 4.000 euro per vestigingseenheid.
Meer info :
- PC 02.04.2020 (cf. fiche innoverende projecten, infra) – site BEW
- BBHR van 16.04.2020 (B.S., 21.04.2020) – Inforum nr 335483

* Projectoproepen

Verlenging deadline tot 15 april voor de projectoproepen :
cf. innoverende projecten en diversiteit.


18.05.2020

14.05.2020
02.04.2020
22.04.2020
Actiris
* GECO-contrat, doorstromingsprogramma, startbaanovereenkomst, inschakelingscontrat
Alle nodige maatregelen zijn genomen om de duurzaamheid te garanderen :
- hoogste prioriteit aan de betaling van de premies
- automatische verlenging met 6 maanden voor de gesubsidieerde
  posten die aflopen tussen 16/03/2020 en 30/04/2020
Info : CP Actiris – Covid19
* ESF-partnership
Cf. Europese Unie (infra )
* Inschakelingscontracten Artikel 60§7

Behoud van de subsidie in 3 gevallen :
1) een activiteit is voorzien
2) toewijzing van een nieuwe post
3) deels prestatie en deels tijdelijke werkloosheid
Info : CP Actiris – Covid19

02.04.2020

14.03.2020
Brussels International
* Imago van Brussel (cf. fiche)
Voor de evenementen die volledig of gedeeltelijk plaatsvinden van
1 maart tot en met 30 april 2020 :
- voor evenementen die uitgesteld worden naar een later tijdstip in
  2020, blijft de toegekende subsidie bestaan zonder dat het
  subsidiebesluit en het toegekende bedrag gewijzigd worden
- voor afgelaste evenementen geeft de Regering toelating om deze
  subsidie te gebruiken om de facturen voor de reeds aangegane en
  niet annuleerbare uitgaven voor het evenement te vereffenen
Info : BBHR van 26.03.2020 (B.S., 04.05.2020) – Inforum nr. 335788
* Projectoproep “Zuid 2020 : verlenging deadline tot 7 mei 2020
26.03.2020
Equal.brussels
* De Brusselse regering heeft maatregelen genomen om de sector te helpen :
- in het geval van volledige annulering van de activiteiten waarbij
  er niet-terugbetaalbare kosten gemaakt werden, moet de subsidie
  niet terugbetaald worden
- in het geval van uitstel van de activiteiten, moeten de vereniging-
  en geen nieuwe subsidievraag indienen en zal er flexibeler omge-
  gaan worden bij de analyse van de bewijsstukken
Info : Commissie Gelijke Kansen, 30/04/2020 (pag. 28)

* Verlenging deadline voor projectoproepen, cf. fiches :
- Initiatieven
- Toegankelijkheid evenementen

04.05.2020
30.03.2020
Perspective.brussels
Tijdelijke opschorting van termijnen waarvan het verstrijken een juridisch gevolg heeft voor :
- stadsherwaardering : Stadsvernieuwingscontracten (SVC)
- schoolbuurten : Schoolcontracten
Info : www.perspective.brussels
17.04.2020
Innoviris
* Verlenging deadline van de openstaande oproepen (cf. fiche)
* Versoepeling van de procedures, o.m. :
  - er wordt rekening gehouden met complicaties bij de uitvoering
    van het project ten gevolge van het Coronavirus
  - toepassing van een moratorium op de termijnen voor de terug-
    betaling
Info : www.innoviris.brussels
29.03.2020
Regering van het BHG
* Tweede verlenging voor 1 maand tot 15 juni 2020.
* Verlenging voor 1 maand tot 15 mei 2020.
* Tijdelijke opschorting van de termijnen waarvan het verstrijken een juridisch gevolg heeft die vastgelegd zijn in de ordonnanties en de besluiten van het BHG vanaf 16 maart 2020 tot 16 april 2020.
Info : cf. [Covid-19] Opschorting van de vervaltermijnen

14.05.2020
16.04.2020
16.03.2020
VGC
Toegekende VGC-subsidies worden volledig uitbetaald in 2020
De VGC wil in deze uitzonderlijke omstandigheden maximaal inzetten op het behoud van het maatschappelijk netwerk. Ze wil activiteiten en werkingen blijvend ondersteunen. Daarom zal ze de toegekende subsidies in 2020 volledig (100 procent) blijven uitbetalen en geen rekening houden met verminderde resultaten wegens de impact van de coronacrisis. Ook toegekende subsidies voor evenementen en projecten, en waarvoor al bewezen kosten werden gemaakt, maar die afgelast werden wegens de epidemie worden verder uitbetaald. De verslaggeving over het jaar 2020 zal binnen deze context geëvalueerd worden.
Info : site VGC.
19.03.2020
Nederlandstalige basisscholen
Financiële en infrastructurele ondersteuning : regierol VGC
Info : PB 15.05.2020
15.05.2020
Cultureel erfgoed
Verlenging deadline voor erfgoedprojecten tot 1 mei 2020 (cf. fiche).
 
GGC


Welzijns- en gezondheidssector
* Voedselhulp
- versterking van de coördinatie van de voedselhulp van de FBMD
- steun aan het DREAM-project van het OCMW van de stad Brussel
- ontwikkeling van concrete projecten op het terrein in samen-
  werking met de diensten van de voedselhulpsector, de gemeenten
  en de OCMW’s
* Strijd tegen het isolement en ondersteuning van personen in sociale noodsituaties
Info : PB 28.04.2020.
28.04.2020
* Actieplan rust- en verzorgingstehuizen (cf. PC 10.04.2020). 10.04.2020
* Maatregelen voor de non-profitsector :
   - Behoud van de structurele en facultatieve subsidies voor alle
     sectoren
   - Oprichting van een bijzonder « COVID-19-fonds » voor de
     thuiszorgsector, de rusthuizen en de welzijnssector
   - Bijstand aan personen met een handicap
Info : cf. actu
27.03.2020
Verenigd College van de GGC
* Tweede verlenging voor 1 maand tot 15 juni 2020.
* Verlenging voor 1 maand tot 15 mei 2020.
* Tijdelijke opschorting van de termijnen waarvan het verstrijken een juridisch gevolg heeft die vastgelegd zijn in de ordonnanties en de besluiten van het BHG vanaf 16 maart 2020 tot 16 april 2020.
Info : cf. [Covid-19] Opschorting van de vervaltermijnen

27.05.2020
16.04.2020
16.03.2020
VG


Sport Vlaanderen
* Regeling van bepaalde tijdelijke maatregelen m.b.t. subsidies in het beleidsveld sport
Info : BVR 15.05.2020 (B.S., 26.05.2020) – Inforum nr 336485


* sportevenementen en -activiteiten
De subsidies worden gehandhaafd (mits voorlegging van een bewijs met de gemaakte kosten).

* Basiswerking en beleidsfocussen : er zal soepel omgegaan worden met het annuleren van gesubsidieerde activiteiten o.w.v. Corona.
Meer info : www.sport.vlaanderen (FAQ).

* overzicht compensatiemaatregelen : cf. tabel

26.05.202002.04.202006.04.2020
Departement Cultuur, Jeugd en Media
* Kunstendecreet
De deadline voor projectsubsidies van kunstenorganisaties wordt (eenmalig) verschoven van 15 maart naar 15 mei 2020 (cf. fiche)
Info : BVR 24.04.2020 (B.S., 29.04.2020) – Inforum nr : 335699

* Indiening van subsidieaanvragen en verslaggeving

De deadlines blijven behouden. Het Departement CJM stelt zich wel flexibel op met betrekking tot de volledigheid van de subsidie-aanvragen of verslaggeving.

* Wijziging project / werking door de verstrengde maatregelen
Het Departement CJM moet gecontacteerd worden via mail : kiosk@vlaanderen.be (wijzigingen, impact, … aangeven op het project of de werking). De administratie zal dit contextueel bekijken en alle gemotiveerde wijzigingen aanvaarden.
Meer info :
- www.cjsm.be (FAQ : vragen 15 en 16)
- BVR 03.04.2020 (B.S. 09.04.2020) – Inforum nr. 335276
- BVR 03.04.2020 (B.S. 15.04.2020) – Inforum nr. 335392


29.04.2020
31.03.202010.04.2020
16.04.2020
Agentschap Zorg & Gezondheid

* Aanpassing van administratieve procedures en termijnen in de regelgeving van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.
Info : BVR 08.05.2020 (B.S., 26.05.2020) – Inforum nr 336480


* Heropening lokale en regionale dienstencentra vanaf 25 mei 2020 en verlenging sluiting centra voor dagverzorging en dagopvang tot 25 mei 2020
Info : MB van 14.05.2020 (B.S., 19.05.2020) – Inforum nr. 336279

* Woonzorgcentra, centra voor kortverblijf, centra voor dagverzorging, centra voor dagopvang : er wordt voorzien in een compenserende financiering (opnamestop, verplichte sluitings-periode, gederfde inkomsten, extra zorgpersoneel, tekort in de personeelsomkadering, …
Voorwaarden voor het toekennen van bijkomende subsidies :
cf. BVR van 24.04.2020 (B.S., 30.04.2020) – Inforum nr. 335756


* Subsidiëring voor de aanstelling van een crisismanager voor voorzieningen in het kader van het gezondheidsbeleid of het welzijns- en gezinsbeleid voor een permanente 24-uurs-hulp- en dienstverlening.
Meer info : BVR van 03.04.2020 (B.S., 10.04.2020) – Inforum nr 335325

* Financiering ouderenzorg : compenserende maatregelen voor de optimale benutting van de capaciteit, het tekort aan personeel, de leegstand en de sluiting o.w.v. opnamestop.
Cf. fiches : WZC - CVK - DVC
Meer info : PB 27.03.2020 (pdf) - Inforum : 335013)


26.05.2020
19.05.2020
30.04.2020
14.04.2020


27.03.2020
Agentschap Opgroeien regie (Kind en Gezin)
* Kinderopvang en buitenschoolse opvang
Wijzigingen in het BVR VAN 24.03.2020 (infra) voor de gezinnen en de organisatoren in de kinderopvang en in de buitenschoolse opvang die geleidelijk aan meer kinderen moeten opvangen als ze de compensatiesubsidies willen ontvangen.
Info : BVR 15.05.2020 (B.S., 25.05.2020) – Inforum nr 336481


* Buitenschoolse opvang en opvang van zieke kinderen

   - Regeling voor de afwezigheidsdagen van het kind in de opvang-
     locatie
   - Compensatieregeling voor alle organisatoren
* Preventieve gezinsondersteuning
  - Compenserende maatregelen
  - Behoud van subsidie
Meer info :
- BVR 01.04.2020 (B.S., 03.04.2020 – Inforum 335167
- BVR 10.04.2020 (B.S., 20.04.2020) – Inforum 335457
* Kinderopvang baby’s en peuters
Er is compensatie mogelijk voor alle organisatoren van kinderopvang voor baby’s en peuters voor de periode vanaf 14 maart tot zolang de coronamaatregelen gelden, als aan volgende 3 voorwaarden wordt voldaan :
1. De ouders betalen niet voor afwezigheidsdagen
2. De opvang is open of beschikbaar voor ouders die er nood aan hebben
3. De medewerkers blijven in dienst en beschikbaar
Meer info :
- Agentschap Opgroeien : FAQVraag inzake compensatie
- BVR 24.02.2020 (B.S., 24.03.2020) – Inforum : 335012

26.05.2020


03.04.202025.03.2020
21.04.2020
Agentschap voor Personen met een Handicap
Tijdelijke compenserende maatregelen om zowel juridisch als financieel de nodige garanties te kunnen bieden.
Info : BVR 30.04.2020 (B.S., 08.05.2020) – Inforum nr. 335925
11.05.2020
Departement Onderwijs
De Minister lanceert de projectoproep ‘COVID-19-zomerschool' : begeleiding van kinderen en jongeren tijdens de zomervakantie om de opgelopen leerachterstand op te halen voor de aanvang van het schooljaar 2020-2021 (cf. fiche).

De Cel Speciale Onderwijsleermiddelen versoepelt tijdelijk de aanvraagprocedure.
Meer info : www.data-onderwijs.vlaanderen.be Inforumnr. 229447

De dynamoprojecten (cf. fiche) van 15 mei zijn geannuleerd. De dynamoronde van 15 november gaat wel door. Meer info : www.cultuurkuur.be

14.05.2020
03.04.2020
Agentschap voor Vlaamse Sociale Bescherming
Revalidatievoorzieningen : vanaf 15 april 2020 wordt maandelijks een compenserend budget ingevolge de COVID-19 pandemie betaald.
Info : BVR van 17.04.2020 (B.S., 24.04.2020) – Inforum nr. 335595
24.04.2020
Noodfonds voor de gesubsidieerde actoren
De Vlaamse regering heeft beslist om een noodfonds van 200 miljoen euro op te richten voor o.a. de sectoren als cultuur, jeugd, sport, toerisme en media.
Stand van zaken / Agenda :
- tot 10 mei : overleg tussen de betrokken kabinetten en departe-
  menten over de verdeling van het noodfonds
- nazicht door de Inspectie van Financiën
- 15 mei : afronding verdeling noodfonds
- verdeling van de budgetten door de verschillende departementen
Info : Commissie CJSM van 30.04.2020
30.04.2020
FEDERALE OVERHEID


POD Maatschappelijke Integratie

* Richtlijnen voor de OCMW’s met o.m. een overzicht van de financiële steun die door de federale overheid werd toegekend :
- Instructies vanaf 18.05.2020
- Webinar van 11 juni 2020

* Subsidie ‘Covid-19’ voor de OCMW’s
Aan de centra wordt een toelage toegekend om hen toe te laten materiële, sociale, geneeskundige, sociaal-geneeskundige of psychologische dienstverlening te bieden aan gebruikers die een deel van hun inkomen verloren zijn in het kader van COVID-19 en die niet langer het hoofd kunnen bieden aan de dagelijkse kosten of de kosten in verband met medische zorgen.
Meer info in deze fiche “COVID-19 : doelgroep OCMW’s”.


* Voedselhulp

Een bijkomende subsidie voor een totaal bedrag van 3 miljoen euro wordt aan de OCMW’s verleend voor dringende maatregelen inzake voedselhulp.
Meer info : cf. fiche.

* Federale prijs armoedebestrijding
Verlenging deadline tot 24 mei (cf. fiche).

* OCMW’s – FEAD
Oprichting van de rubriek ‘Coronavirus COVID-19’, regelmatig geüpdatet, met alle maatregelen, instructies, vragen/antwoorden, … terzake.20.05.2020
19.05.2020
03.04.2020

02.04.2020


18.03.2020
 

FOD Economie
Begeleidende maatregelen voor de publieke en private evenementensector (culturele, maatschappelijke, festieve, folkloristische, sportieve en recreatieve aard) : tegoedbon i.p.v. terugbetaling.
Meer info :
- MB van 19.03.2020 (B.S., 20.03.2020) – Inforum nr. 334755
- MB van 07.04.2020 wijz. MB van 19.03.2020 (B.S., 09.04.2020) –
  Inforum nr. 335271


20.03.2020
09.04.2020
Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
In inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke, recreatieve, toeristische, sportieve en horecasector, kunnen sommige activiteiten terug plaatsvinden in het kader van een geleidelijke afbouw van de maatregelen tegen het virus.
Info : MB van 25.05.2020 (B.S., 25.05.2020) – Inforum nr 336463
25.05.2020
FONDS


De Koning Boudewijnstichting financiert projecten in de zorgsector om deze instellingen voor te bereiden om nog een lange tijd om te gaan met de aanwezigheid van het COVID-19-virus in de samenleving, hetgeen ingrijpende aanpassingen aan de manier van werken en het samenleven in deze instellingen vergt :
- Sociale contacten
- Preventie en controle van infecties
Meer info inzake het “Fonds voor Solidaire Zorg” : PB 20.05.2020
20.05.2020
Lancering van een projectoproep om de directie en het personeel van woonzorgcentra te ondersteunen : COVID-19 : woonzorgcentra. 21.04.2020
Lancering van twee projectoproepen, met versnelde procedure, om te kunnen inspelen op de behoeften en omstandigheden in deze crisissituatie :
- COVID-19 – personen in armoede
- COVID-19 – eerste lijn
Deze projectoproepen werden reeds afgesloten, aangezien het beschikbare budget uitgeput is.
26.03.2020
Verlenging deadline voor bepaalde oproepen :
- Innovatief onderwijs : ‘Onderwijsactoren’ en ‘Organisaties
- KBS : “Auton’home
- Rode Neuzen Fonds : ‘Sterker op school
- Fonds De Graeve : Veiligheid kinderen in /rond schoolomgeving 
- Stichting Lippens : ‘Kinderen met minder kansen
 
UE


FEAD (2014-2020)
Volgende maatregelen werden genomen :
- medefinancieringspercentage van 100%
- aanpassing steunregeling (alternatieve leveringsmethoden, …)
- behoud van subsidiabileit bij uitstelling van levering of niet volledig
  uitgevoerde bijstand
- vermindering administratieve lasten
Voor details : cf. programmafiche (maatregelen Covid-19-uitbraak).
30.04.2020
ESF-BHG (2014-2020)
Actiris, de beheersautoriteit voor het BHG, stelt alles in het werk om, binnen het juridisch kader, zich ervan te verzekeren dat de annulering van de activiteiten die in de partnershipovereenkomst zijn opgenomen geen gevolgen heeft voor de subsidie.
Info : FAQ voor het ESF-partnership (cf. programmafiche).
02.04.2020
ESF VLAANDEREN (2014-2020)
Cf. ESF-nieuws n.a.v. de coronamaatregelen op de site van het ESF-agentschap (cf. programmafiche) .
29.04.2020
AMIF (2014-2020)
Maatregelen voor projecten die door Covid-19 beïnvloed zijn :
- subsidiabiliteit van de personeelskosten
- meer flexibiliteit voor de geplande doelstellingen
- mogelijke verlenging van de projecten (maar 3 beperkingen ! )
- oplossingen indien problemen bij de implementatie van de
  projecten
Voor meer details : cf. Communicatie covid-19 (cf. programmafiche)
27.04.2020
LIFE (2014-2020)
- belangrijke wijziging : financiële steun aan derden om de kosten
  van lokale initiatieven te financieren (cf. programmafiche)
- andere wijzigingen worden momenteel overwogen en zullen
  binnenkort medegedeeld worden (eind april)
20.04.2020
Verlenging deadline voor de oproepen van volgende programma’s :
- CSO-LA
- Erasmus+
- Europees Solidariteitskorps
- Rechten, Gelijkheid en Burgerschap
Cf. fiches en overzicht projectoproepen
17.03.2020
De informatiesessies zijn ofwel geannuleerd ofwel omgezet in online infosessies.  De oorspronkelijk geplande data zijn soms gewijzigd.
Voor meer info : raadpleeg onze agenda ‘Informatiesessies’.
 02.04.2020
COCOF - CF
Cf. Franstalige versie van deze tabel

Contact

Etienne VAN DEN HOVE

Laatste bijwerking

28.05.2020
Verwante documenten
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links