Overleg met de Minister van Binnenlandse Zaken over de taken en financiering van de politie

Op 19 april had de VSGB samen met haar zusterverenigingen UVCW en VVSG een gesprek met Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon. De eerste vraag van de verenigingen was om de huidige rol van de burgemeesters en gemeenten toe te lichten in het kader van de uitwisseling van informatie over veiligheid en de bestrijding van radicalisme tussen de federale overheid en de lokale besturen. De Minister stelde voor om infosessies te organiseren hieromtrent. Ook had hij het over de uitbreiding van de veiligheidsmachtiging van de korpschef naar de burgemeester. In plaats van een herziening van de financieringsregels voor de politie, en vooral de herziening van de KUL-norm, opteerde hij meer bepaald voor een verlichting van de kerntaken van de lokale politie. De Minister bevestigde tevens de versterking van de politiekorpsen en de uitvoering van het Kanaalplan waarvoor 39 miljoen euro vrijgemaakt is (waarvan 22 miljoen euro voor de politie).

Op de agenda van het gesprek tussen de verenigingen en de Minister van Binnenlandse Zaken stonden niet alleen vragen over de Brusselse gemeentelijke bevoegdheden (brandweer bijvoorbeeld) maar ook de financiering van de politie.

De VSGB, UVCW en VVSG hebben zowel het veiligheidsaspect als het begrotingsaspect aangekaart.

Veiligheid


Terreurdreiging: rol van de burgemeesters en gemeenten


De VSGB en haar zusterverenigingen UVCW en VVSG hebben de Minister nogmaals gevraagd naar de scheidingslijn tussen de verantwoordelijkheden van de federale overheid en die van de burgemeesters in de strijd tegen radicalisering.

De omzendbrief 'Foreign Terrorist Fighters' geeft de lokale overheden weliswaar belangrijke richtlijnen en verantwoordelijkheden, zoals de oprichting van een Lokale Integrale Veiligheidscel (LIVC), maar een efficiënte uitwisseling van informatie tussen de verschillende overheden en diensten blijft cruciaal. Het is van groot belang dat de burgemeester op de hoogte gehouden wordt.
De Minister wees erop dat het volgens het huidige systeem aan de korpschef is om te beslissen of hij al dan niet bepaalde informatie doorgeeft aan zijn burgemeester.

De Minister stelt voor om de burgemeester dezelfde 'veiligheidsmachtiging' te geven als die van de korpschef, zodat de burgemeester direct toegang krijgt tot informatie die momenteel nog exclusief voorbehouden is voor de korpschef.

De verenigingen hebben de Minister nogmaals gewezen op de problemen met het beroepsgeheim, vooral binnen de LIVC's (met betrekking tot de maatschappelijk assistenten bijvoorbeeld).

De Minister heeft opnieuw de inhoud toegelicht van zijn Kanaalplan, dat in Nieuwsbrief 2016-1 al aan bod kwam. De federale overheid zal trouwens zo snel mogelijk vier opleidingssessies organiseren met het oog op de versterking van de politiekorpsen.

Een proefproject moet de diversiteit in de politiekorpsen vergroten. De Stad Brussel heeft zich overigens kandidaat gesteld voor dit proefproject. Hopelijk leidt deze analyse niet tot een stijging van de vertegenwoordiging van de lokale bevolking in de Brusselse politiekorpsen.

Voor 2018 moeten we echter al zeker geen resultaat op het terrein verwachten, want de Minister is niet van plan de opleiding tot politieagent in te korten.

De Minister stelt ook voor om infosessies te organiseren voor de gemeenten om alle rollen te verduidelijken.

Zie ook


De VSGB heeft inspanningen geleverd om de rol van de gemeenten inzake veiligheid te verduidelijken.
Zie:

Kerntaken van de politieDe Minister herinnerde eraan dat de regering in december 2015 besloten heeft om de kerntaken van de politie vast te leggen.

Volgens de Minister staat het begrotingsargument een herziening in de weg van de financieringsnorm, de zogenaamde KUL-norm. Om de werklast van de lokale politie te verlichten, zullen wel de kerntaken herzien worden.

Wat voorafgingFinanciering


Nog altijd geen nieuwe financieringsnormen voor de politiezones


Een geleidelijke herfinanciering van de geïntegreerde politie is en blijft onze grootste eis, nu meer dan ooit gezien de terreurdreiging.

De KUL-norm dateert van 2001 en werd nog nooit geactualiseerd, terwijl onze verenigingen al verschillende jaren vragen om de norm te herzien.

De Minister is zich bewust van het probleem maar verkiest, wegens de huidige begrotingsproblemen op federaal niveau, een verlichting van het takenpakket van de politie boven een herziening van de financieringsnormen.

De VSGB zal een herziening van de KUL-norm echter blijven eisen.

Wat voorafging


Een correcte financiering van de lokale politie en de aanpassing van de verdeelsleutel, de zogenaamde KUL-norm, is een oude eis van de VSGB.
Zie onder meer:

Verkeersveiligheidsfonds


De verenigingen zijn tevreden dat de Minister eindelijk de tweede schijf van het Verkeersveiligheidsfonds (VVF) vrijgemaakt heeft voor de politiezones. De saldo's voor 2009 en 2010 zijn intussen betaald.

Op verzoek van Voorzitter van de VSGB Marc Cools zal de Minister de achterstallige bedragen voor 2011 (29,2 miljoen euro), 2012 (17,4 miljoen euro), 2013 en 2014 (de helft) geleidelijk aan wegwerken.

Begrotingsomzendbrief voor de politiezones


Dit jaar kwam de begrotingsomzendbrief voor de politiezones erg laat: de omzendbrief PLP 54 voor de politiebegroting 2016 werd pas op 16 december 2015 op de website van de FOD gepubliceerd en verscheen pas op 23 december 2015 in het Staatsblad.

De Minister is er zich van bewust dat dit een probleem geeft voor het opstellen van de begroting in de politiezones en gemeenten en zal, op verzoek van Marc Cools, ervoor zorgen dat de volgende begrotingsomzendbrief in oktober gepubliceerd wordt, en niet in december zoals vorig jaar.

Pensioen van de politieagenten


De federale regering heeft voor het pensioenstelsel van de politieagenten een overgangsregeling uitgewerkt naar aanleiding van het arrest van het Grondwettelijk Hof van juli 2014.

De regering is bereid om de loonkosten van het eindeloopbaanstelsel en de kosten voor non-activiteit voorafgaand aan de pensionering (NAVAP) op zich te nemen voor de federale regering en de lokale politie.

Maar de federale regering wil dat financieren door een 'overdracht' van de middelen van de PDOS (federale politie) en de DIBISS (lokale politie) naar de begroting van de FOD Binnenlandse Zaken, wat betekent dat de lokale reserves aangesproken moeten worden.

Het beheerscomité van de DIBISS en de verenigingen zijn gekant tegen deze financiering voor rekening van de lokale besturen.

Marc Cools heeft de Minister er nogmaals op gewezen dat het probleem herbekeken zal moeten worden voor 2018, want vanaf dan riskeert de financiering van de politiepensioenen een onmogelijke opgave te worden voor het lokale niveau, met een aangekondigd tekort van 20 miljoen euro.

Wat voorafging


De VSGB schreef samen met de VVSG en de UVCW twee brieven naar de Minister van Binnenlandse Zaken en van Pensioenen. Maar de regering, bij monde van de Minister van Pensioenen, heeft hun vraag op 17 maart 2016 verworpen.

Financieel aspect van de strategische preventie- en veiligheidsplannen (SPVP)


De gemeenten met een SPVP kregen in februari 2015 bericht dat de financiële afrekening van de strategische preventie- en veiligheidsplannen (SPVP) tot nader order uitgesteld wordt.

80% van de middelen van de SPVP is overgemaakt aan de gemeenten. De resterende 20% moet nog betaald worden na de eindafrekening.

Als gevolg van dit uitstel werd de eindafrekening voor 2013, 2014 en 2015 nog niet gemaakt.

Dit betekent dat de gemeenten sinds 2013 elk jaar 20% moeten voorfinancieren en dus dat de gemeenten tegen 2017 alles samen genomen een volledig jaarbudget voorgefinancierd zullen hebben.

We hebben de Minister hiervan op de hoogte gebracht en hij zal erop toezien dat de financiële afrekening spoedig opgemaakt wordt.
« Terug

Auteur

Philippe DELVAUX
Publicatiedatum
20-04-2016
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links