Europese week van de lokale democratie : van 19 november tot 16 december 2018Thema 2018


"Participatie, raadpleging en engagement van de burger ter bevordering van de lokale democratie" - Engagement van jongeren en kinderen

Tijdens de jaarlijkse coördinatievergadering van de EWLD op 5 februari werd overeengekomen om de nadruk te leggen op de participatie van kinderen en jongeren (die bijzonder actief zijn in het gebruik van moderne platforms voor rechtstreekse participatie) en om de partners van de EWLD aan te moedigen hetzelfde te doen.

Het Congres van Lokale en Regionale Autoriteiten van de Raad van Europa (CLRAE), dat instaat voor de coördinatie van de EWLD, besliste ook om na te denken over de veranderende context van burgerparticipatie en de band daarvan met het basisopzet van het initiatief. Daarom wijdde het Congres van de Raad van Europa een denkgroep aan de toekomst van de Europese Week van de Lokale Democratie (EWLD) opgericht. Die groep vergaderde reeds meermaals. De eerste bijeenkomst, die plaatsvond tijdens het congres op 27 maart 2018 in Straatsburg, gaf de aanzet tot een denkoefening over een nieuwe strategie voor de EWLD. Tijdens de tweede vergadering, op 19 juni, zette de groep de besprekingen voort over verschillende kwesties die op de eerste vergadering aangekaart werden: de datum en duur van het initiatief, de partners, de creatie van een onafhankelijk netwerk voor de uitwisseling van goede praktijken, de sensibilisering voor de EWLD en mogelijke wijzigingen op de website. De voorstellen worden momenteel voorgelegd aan de coördinatoren voor advies en suggesties. De resultaten van de denkoefening worden bekendgemaakt op http://www.congress-EWLD.eu/fr/


Balans van 10 jaar


De EWLD-partners bevestigen dat een groeiend aantal lokale overheden en verkozenen de voordelen inzien van het betrekken van de burgers bij het besluitvormingsproces: o.a. meer legitimiteit, grotere responsabilisering en efficiëntere openbare dienstverlening. In de afgelopen tien jaar hebben lokale overheden nieuwe middelen en mogelijkheden voor burgers in het openbare leven ontwikkeld. Bovendien leven we in de wereld van internet en winnen tools voor e-democratie terrein als aanvulling op de traditionele elementen van de representatieve democratie. Burgers worden uitgenodigd om hun mening te uiten over allerlei onderwerpen via directe platforms en sociale media. Tegelijkertijd gaan deze nieuwe mogelijkheden gepaard met nieuwe uitdagingen waarmee lokale en regionale overheden rekening moeten houden, zoals gegevensbescherming, cybercriminaliteit, vrijheid van meningsuiting en sociale integratie.


Het belang van burgerparticipatie


Burgerparticipatie is de basis van democratie en goed bestuur, fundamentele waarden van onze samenleving, en wordt bevorderd door de Raad van Europa en zijn Congres. De lokale en regionale overheden zijn bijzonder goed geplaatst om deze waarden te verspreiden, omdat zij dicht bij de burgers staan.

De EWLD 2018 is een gelegenheid om verkozenen en burgers te herinneren aan het belang van de ontwikkeling van en de betrokkenheid bij inclusieve participatieprocessen voor een effectieve en duurzame democratie.

Het raadplegen van burgers over kwesties die hen aanbelangen, staat centraal in de burgerparticipatie. Het is belangrijk om hen te laten zien over welke vormen van raadpleging zij beschikken en hoe zij op verschillende manieren aan de besluitvorming kunnen deelnemen, met inbegrip van nieuwe participatiemethoden zoals e-participatie. Dit is met name van belang op lokaal en regionaal niveau, waar burgers hun recht op participatie kunnen uitoefenen, zoals vastgelegd in het Europees Handvest inzake lokale autonomie en het Aanvullend Protocol betreffende het recht op participatie in de aangelegenheden van een lokale overheid. De burgers moeten zich bewust zijn van de positieve effecten van het versterken van hun stem en de dialoog aangaan om bij te dragen tot de ontwikkeling van het basisbeleid.

In dit verband is het van essentieel belang te benadrukken dat er voor een succesvolle democratie een engagement moet zijn voor participatieve processen: lokale overheden en politici moeten de burgers – en in het bijzonder de jongeren – de juiste instrumenten en middelen aanreiken voor raadpleging en participatie, terwijl de burgers deze kansen moeten aangrijpen en zich actief moeten engageren in lokale aangelegenheden.

Het thema van de EWLD 2018 is niet alleen gericht op het bevorderen van de toegevoegde waarde van participatieve democratie op de laagste bestuursniveaus, maar ook op het vergroten van het publieke bewustzijn van het werk en de rol van de Raad van Europa bij het bevorderen van lokale democratie en goed bestuur. In het bijzonder sluit het aan bij de eerste van de twaalf beginselen van goed bestuur op lokaal niveau die door de Raad van Europa zijn uitgewerkt: "Het organiseren van verkiezingen, vertegenwoordiging en participatie"., wat vereist dat de burgers centraal staan in de publieke activiteit en op een duidelijk omschreven manier betrokken worden bij het openbare leven op lokaal niveau. Het thema wil mensen ook aanzetten tot democratisch burgerschap.

Bovendien ligt het thema 2018 in de lijn van de prioriteiten van het Congres voor 2017-2020, waaronder "het verbeteren van de kwaliteit van het lokale en regionale bestuur" en "het opbouwen van veilige en inclusieve samenlevingen met respect voor diversiteit".

De lijst van referentieteksten van de Raad van Europa en het Congres over het thema 2018 van de EWLD is beschikbaar op de officiële website: http://www.congress-EWLD.eu/fr/page/159-thematic-ideas.html.

Waarom is de partipatie van jongeren en kinderen cruciaal?


Het is voor een gevestigde lokale democratie van fundamenteel belang om vorming tot democratisch burgerschap onder jongeren en kinderen te bevorderen. Door er kinderen en jongeren bij te betrekken zullen de lokale overheden hun behoeften beter begrijpen en in staat zijn om meer gerichte antwoorden uit te werken voor en met de jongere generatie, waardoor een democratische lokale gemeenschap ontstaat.

In vorige edities van de EWLD hebben vele jongerenraden en scholen artistieke projecten, rollenspellen en andere activiteiten op het getouw gezet, waaruit de interesse van jongeren om zich te engageren bij het lokale besluitvormingsproces blijkt. De activiteiten van de EWLD zullen ook hun inzicht in het functioneren van het lokale zelfbestuur en het belang van effectieve communicatie tussen burgers en lokale verkozenen verbeteren.


Openingszitting


Zoals elk jaar begint de operatie officieel met de openingszitting. Het vindt opnieuw plaats in het Brusselse parlement op maandag 19 november. Het programma is nog niet bekendgemaakt.

De openingszitting in het Brussels Parlement was meer dan ooit als participatief opgevat. Een namiddag lang staken (1) burgers die al hebben deelgenomen aan een participatieproces in hun gemeente, (2) gemeentepersoneel dat werkzaam is op het gebied van burgerparticipatie, en (3) verkozenen de hoofden bijeen, om goede praktijken inzake burgerparticipatie uit te wisselen, maar ook om de vraag te beantwoorden: "Wat zijn de belangrijkste aanbevelingen voor succesvolle burgerparticipatie op gemeentelijk niveau?"

De inleidingszitting omvatte een aantal officiële toespraken, gevolgd door de presentatie van verschillende acties rond burgerparticipatie die reeds in de gemeenten werden uitgevoerd, hetzij door een burger, hetzij door een gemeentelijke coördinator. Vervolgens werd er in groepjes overleg gepleegd in de vorm van een 'wereldcafé' en een 'open forum'. Aan het einde van de samenkomst had elke groep één of meer aanbevelingen of voorstellen beschreven, waarover vervolgens naar de nieuwe gemeentecolleges teruggekoppeld zullen worden.
Datums


Omwille van de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober is de EWLD in het Brussels Gewest dit jaar opgeschoven: de operatie begint officieel op maandag 19 november en eindigt op zondag 16 december 2018.


Programma


Het volledige programma van de individuele activiteiten is binnenkort beschikbaar op de website.

  • De openingszitting in het Brussels Parlement was meer dan ooit als participatief opgevat. Een namiddag lang staken (1) burgers die al hebben deelgenomen aan een participatieproces in hun gemeente, (2) gemeentepersoneel dat werkzaam is op het gebied van burgerparticipatie, en (3) verkozenen de hoofden bijeen, om goede praktijken inzake burgerparticipatie uit te wisselen, maar ook om de vraag te beantwoorden: "Wat zijn de belangrijkste aanbevelingen voor succesvolle burgerparticipatie op gemeentelijk niveau?"

De inleidingszitting omvatte een aantal officiële toespraken, gevolgd door de presentatie van verschillende acties rond burgerparticipatie die reeds in de gemeenten werden uitgevoerd, hetzij door een burger, hetzij door een gemeentelijke coördinator. Vervolgens werd er in groepjes overleg gepleegd in de vorm van een 'wereldcafé' en een 'open forum'. Aan het einde van de samenkomst had elke groep één of meer aanbevelingen of voorstellen beschreven, waarover vervolgens naar de nieuwe gemeentecolleges teruggekoppeld zullen worden.

  • Collectief evenement rond het thema "Zero waste". Verschillende gemeenten wilden een activiteit organiseren rond dit actuele thema, door de burgers die er al ervaring mee hebben, aan te bieden om hun ervaringen te delen met potentieel geïnteresseerden. De operatie "inwoners praten met inwoners" werd georganiseerd tijdens het salon "zero waste" * op de site van Tour&Taxis. Een unieke kans voor de inwoners van onze gemeenten om kennis te maken met Brusselse initiatieven rond afvalbeperking.

* De Europese Week van de Afvalvermindering loopt dit jaar van 17 tot 25 november.
Info
: https://leefmilieu.brussels/news/tiende-editie-van-de-europese-week-van-de-afvalvermindering

  • Burgerdebat IOM / Brulocalis / APNU "Financiële familietransfers en duurzame lokale co-ontwikkeling" op dinsdag 27 november (voormiddag) in het Brussels Parlement

Het doel van de conferentie "financiële familietransfers en duurzame lokale co-ontwikkeling" is na te denken over de voorwaarden voor het maximaliseren van de voordelen van migratie vanuit een 'win/win'-invalshoek. Dit collectief initiatief zag het licht dankzij de samenwerking tussen de Vereniging voor de Verenigde Naties APNU, Targa-Aide, Réseau-Financité, de stad Brussel en de gemeenten Jette, Sint-Joost-ten-Node en Etterbeek.

Ook de IOM (de Internationale Organisatie voor Migratie), FIDA en het NCOS-CNCD verlenen hun ondersteuning. Zij zullen er een stand van zaken opmaken van de situatie en het potentieel van deze financiële overdrachten. Ook gemeenten en verenigingen die rond de diaspora werkzaam zijn, zullen er hun ervaringen op het terrein te belichten. Het tweede deel van de voormiddag wordt gewijd aan workshops en debatten. Aan het einde van het evenement zullen er conclusies en aanbevelingen worden gepresenteerd, met name betreffende investeringsmogelijkheden en voorstellen om de huidige aanpak doeltreffender te maken. Die zullen nadien aan de overheden voorgelegd worden.

INFO

Het volledige programma van de voormiddag is te vinden op de website van Brulocalis:

  • NIEUW: Programma PAJ (Place aux Jeunes)

Op 17 november komen jongeren van 13 tot 15 jaar uit verschillende Brusselse gemeenten samen rond een gemeenschappelijk doel: het beleven van een burgerervaring en een collectief engagement.

Zij krijgen de kans om op bezoek te gaan bij instellingen, ngo's, verenigingen, collectieven, groeperingen, .... om het engagement van de mensen die er werken, te voelen en te delen. Ze kunnen er een ervaring beleven op het gebied van cultuur, ecologie, fair-trade, vrije tijd, internationale betrekkingen, gezondheid, solidariteit, sport, ... en misschien ontdekken ze op die manier dat ons gewest een boeiende 'samenleving' biedt.

De gewestelijke coördinatie van de operatie is in handen van Atout Projet, Brulocalis en het FIEJ (Festival International de l'Enfance et de la Jeunesse), in samenwerking met de deelnemende gemeenten. Daarnaast legt in elke deelnemende gemeente een cel zich toe op de lokale organisatie van de dag. Dit initiatief wordt gesteund door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie.

De operatie is veel meer dan een opendeurdag: het is een bijzondere dag die de dynamische initiatieven van de lokale overheden en het verenigingsleven in de kijker zet. Het is ook een ideale gelegenheid om na te denken over een beleid dat jongeren het recht geeft om dagelijks het woord te nemen. Dit jaar nemen zeven gemeenten deel aan de operatie.

Info & inschrijving

FIEJ – tel. 02 734 49 47 – festival.enfance@gmail.comCollectieve & individuele activiteiten

Brulocalis en Brussel Plaatselijke Besturen moedigen lokale overheden aan om grotere collectieve activiteiten te organiseren die de essentie van de EWLD weerspiegelen en benadrukken. Er zijn verscheidene collectieve activiteiten gepland met verschillende partners. Het gedetailleerde programma van deze evenementen zal binnenkort beschikbaar zijn op deze pagina.

Enkele voorbeelden van samenwerking en thema's die aan bod zullen komen:

· In samenwerking met APNU: Vervolg van de projectoproep "70 jaar Verklaring van de Rechten van de Mens" – tentoonstelling van de beste werken van leerlingen of verenigingen in Brussel die ingingen op de oproep;

· In samenwerking met APNU, TARGA-België en het gewestelijk platform Noord-Zuid: Colloquium "Gezinstransfers en duurzame lokale ontwikkeling";

· In samenwerking met FIEJ - Festival de l'Enfance:

o Place aux Enfants: zaterdag 20 oktober

o Place aux Jeunes: zaterdag 17 november

Meer informatie op de website: www.festivaldelenfance.be

· Collectief evenement met de gemeenten Jette en Anderlecht (nog te bevestigen): "De zero afval beweging - inwoners spreken met inwoners"

Wat de individuele activiteiten betreft, zullen de lokale overheden rekening houden met de doelstellingen van de operatie om acties voor te stellen die nauw aansluiten bij de kwestie van de lokale democratie. Het is beter om minder te doen, maar kwaliteitsvolle initiatieven te nemen.

De deelnemers aan de SEDL kunnen het hele jaar door hun activiteiten organiseren om de continuïteit van het engagement en de verdere ontwikkeling van de SEDL te bevorderen. Al deze evenementen zullen leiden tot een groots evenement tijdens de officiële maand van de EWLD.


Partnerschips

FIEJ (Festival de l'Enfance et de la Jeunesse)

NIEUW dit jaar:

· start van de operatie PAJ ("Place aux Jeunes") op 17 november: voor 13-15 jarigen, in het verlengde van "Place aux Enfants", zal in het hele Gewest van start gaan met een versterking van de burgeractie en de deelname aan het leven van de stad.

· PAE ("Place aux Enfants") op de derde zaterdag van oktober, met als thema 2018 "Mensenrechten".

APNU (Association pour les Nations Unies)

Doelstellingen:

· de Verenigde Naties en diens gespecialiseerde organisaties beter bekend maken, met name wat betreft de doelstellingen die zij nastreven, de acties die zij ondernemen, de middelen waarover zij beschikken en de moeilijkheden die zij ondervinden;

· het bevorderen van de beginselen van multilateralisme en internationale samenwerking ten dienste van vredeshandhaving, economische en sociale vooruitgang en de behartiging en eerbiediging van de mensenrechten;

· toezicht houden op het beleid van de Belgische autoriteiten ten aanzien van de Verenigde Naties, met inbegrip van de onderhandelingen over gemeenschappelijke Europese standpunten;

· de evolutie van de Verenigde Naties en aanverwante organisaties en gespecialiseerde agentschappen te bestuderen.

Brulocalis is verheugd aan te kondigen dat de collectieve werken en resultaten van de oproepen tot het indienen van projecten in het kader van de 70e verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) in deze editie zullen worden gepresenteerd.

Ter herinnering: de campagne bestreek het hele academiejaar 2017-2018 en had tot doel om een gevoel van burgerschap onder jongeren te ontwikkelen door hen te associëren met de UVRM, een ideaal dat moet worden uitgevoerd, en door hen bewust te maken van de universele waarden die door de Verklaring worden bevorderd. Deze reeks activiteiten van jongeren was bedoeld om de reikwijdte van de geselecteerde artikelen beter te begrijpen, te promoten of de uitvoering ervan te verbeteren.

Deze campagne wordt afgesloten met een groot burgerevenement in Brussel in december 2018, waarbij de beste prestaties voor elke leeftijdsgroep door onafhankelijke jury's worden geselecteerd en tijdens de slotceremonie worden uitgereikt. Onder de prijzen zullen er enkele reizen zijn, aangepast aan elke leeftijdsgroep.

TARGA - België (vzw)

Targa-België is een vzw die in 2013 in België werd opgericht door een groep specialisten op het gebied van territoriale ontwikkeling en gedecentraliseerde samenwerking.

Het vergemakkelijken, versterken en revitaliseren van de betrekkingen tussen de lokale overheden in het Noorden en het Zuiden is een uitdaging die Targa-België wil aangaan in nauwe samenwerking met de Marokkaanse ngo Targa-AIDE (www.targa-aide.org), die al een twintigtal jaar actief is op het gebied van territoriale ontwikkeling en lokaal bestuur in Marokko.

Daarnaast innoveert ze samen met andere actoren in de visies en praktijken op het gebied van ontwikkelingseducatie en sensibilisering van de verschillende doelgroepen, zowel in het Noorden als in het Zuiden, voor internationale solidariteit.

Competentiedomeinen:

- Gedecentraliseerde samenwerking Noord-Zuid, Zuid-Noord, Zuid-Zuid

- Lokaal bestuur

- Ontwikkelingstechnieken

- Duurzame territoriale ontwikkeling

 

Contact

Barbara DECUPERE

Logo


Laatste bijwerking

11.9.2018
Verwante documenten
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links